Dil Seçiniz

TÜZÜK

TÜZÜK

TİCARET VE EKONOMİ KULÜBÜ DERNEĞİ (TEKDER)

Madde 1- Derneğin Adı:  

“ Ticaret ve Ekonomi Kulübü Derneği”dir. 

Kısa Adı: Tekder ”dir. 

Web Adresi: www.tekder.orgdir. 

Derneğin Genel Merkezi: Ankara’ dır. 

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube  ve temsilcilik açabilir. 

Madde 2- Tanımlar 

Şube  : Ticaret ve Ekonomi Kulübü Derneğinin il ve İlçeler ile  Yurt dışında temel fonksiyonlarını yürüten alt birimleridir. 

Temsilcilik: Ticaret ve Ekonomi Kulübü Derneği’nin çalışmalarına yardımcı olan İl ve ilçelerde, Yurt dışında yardımcı olan alt birimler ve kişilerdir. 

Madde 3- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları     ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı (Misyon ve Vizyon) 

 1. Dernek Ülkemizin İktisadi, Ticari, Sanayi, Bilimsel, Akademik, Sosyal ve Kültürel Kalkınmasına katkı sağlamak, kamu yararının elde edilmesi ve kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için, bölgesel ve uluslar arası entegrasyonu sağlayıp, sanayici, üretici, esnaf ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak, rekabetçi piyasa ekonomisinin, istihdamın, mevcut iç ve dış ticaret hacminin gelişmesine, rekabet gücünün ve üretimin artmasına, Ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini ön planda tutarak, toplumsal refahın ve uzlaşmanın sağlanmasını geliştirmek amacı ile iş insanları,  bürokratlar.  Akademisyenler  ve Tüzel kişiliklerin temsili oluşan bağımsız ve bağlantısız bir sivil toplum kuruluşudur. 

 

 1. Amaç  (Misyon) 

 Bu çerçevede oluşan bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırmalar yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler. İş dünyası adına, görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), hükümete, diğer devletlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur. 

 1. Hedef  (Vizyon) 

Ülkemizin; girişimcisinin, iş insanının, üreticisinin, akademisyeninin Türkiye’deki ve Dünya’daki sesi olmak ve Türkiye’yi Dünya’ya tanıtmaktır. Dernek, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gücünü ve de üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunur. 

Madde 4-Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri  

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 

 

Üyelik müracaatı Dernek Genel Başkanlığına  yazılı olarak yapılır. Üyelik başvuru formuna 2 adet renkli vesikalık fotoğraf ve 1 adet sabıka kayıt belgesi eklenir. Üyelik Başvuruları, Genel Merkez  Yönetim Kurulunca değerlendirilerek en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilenler Üye kayıt defterine  kaydedilir.  Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.  

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile İlim ve iş alemine mensup kişilerden layık görüleceklere yönetim kurulu kararıyla dernek onursal üyeliği verilebilir. Onursal üyeler dernek çalışmalarına iştirak edebilir ancak oy kullanamaz. Aidat ödemeleri ihtiyaridir. Onursal üyeler ile haberleşmede elektronik posta yolu esastır.  

Madde 5-Üyelik Aidatları 

 1. Üyelik Aidatı:  

Dernek Üyelerinin  aidatları aylık: 100,00.- TL (İYüz Türk Lirası ) dir. Yıllık toplam 1.200,00 TL  (Bin İki Yüz Türk Lirası) dır. Ayrıca üye kendi isteği üzerine derneğe dilediği miktarda bağış yapabilir. 

Şubeler tahsil ettikleri üye aidatları ile şubelere yapılan bağışları bekletmeden Genel Merkezin banka hesabına havale ederler.  

Genel Merkez hesabına havale edilmiş olan üye aidatının % 50’si ilgili şube hesabına aktarılır.  

Madde 6– Üyelerin hakları ve yükümlülükleri 

 1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
 1. Üyelerin genel kurul toplantılarına ve kararların oluşması amacıyla yapılan görüşmelere ve oylamalara katılma hakkı vardır. 
 1. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır. 
 1. Dernekten çıkan ve çıkarılan üyeler, dernek malvarlığında hak iddia edemez. 
 1. Dernek çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan konulan kurallar ve uygulanan hükümler düzeyinde yararlanma hakkı vardır.  
 1. Her üyenin genel kurulda bir (1) oy hakkı vardır. 
 1. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır, vekaleten oy kullanamaz. 
 1. Her üye yıllık aidatını  ilgili yılın Haziran ayının son gününe kadar eksiksiz ödemekle yükümlüdür. 
 1. Her üye tüzükte belirtilen hususlarla ilgili kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

Madde 7Üyelikten Çıkma  

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten istifa ederek ayrılma hakkına sahiptir. 

Üyenin istifa dilekçesi Genel Başkanlığa ulaştığı  anda ayrılış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Madde 8Üyelikten Çıkarılma 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
 1. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
 1. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, (Tahsil şekli belirlenince revize edilecek) 
 1. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 
 1. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. 
 1. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 

Madde 9Derneğin Organları 

Derneğin organları aşağıdaki gibidir; 

Genel Kurul 

Genel Merkez Yönetim Kurulu 

Genel Merkez Denetleme Kurulu  

Genel Merkez Disiplin Kurulu 

Madde 10 Dernek Genel Kurulunun  Yapısı  

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı Delege ve üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. Genel merkeze kayıtlı üyelerin hangi şubelere nakledileceğine Genel Merkez yönetim kurulu karar verir.  

Madde 11.Genel Kurul Toplantıları 

Genel Kurul iki şekilde toplanır. 

 1. Olağan Toplantı. 

iki (2) yılda bir  EKİM  ayında yapılır. 

 1. Olağanüstü toplantı.  
 1. Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme  kurulunun alacağı karar ile, 
 1. Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine,  
 1. Yukarıda belirtilen kararlar gereği en geç bir ay içerisinde Merkez yönetim kurulunca    Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.  
 1. Olağanüstü toplantılarda yalnız o toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür ve toplantı genel kurula katılmaya hak kazanmış delege ve üyelerle yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunan delege ve üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  
 1. Genel Merkez Yönetim kurulu, olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırmazsa ve en geç bir ay içerisinde toplantıyı gerçekleştirmezse; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Madde 12- Genel Kurula Çağrı Usulü 

 1. Genel Merkez Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler , en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.  
 1. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
 1. Genel Kurulun yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce Mahallin en Büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilir. 
 1. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, a bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Madde 13- Genel Kurul toplantı Yeter Sayısı 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan delege ve üyelerin en az yarısından bir fazlasının,  Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılması ile  toplanır; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Genel Merkez Yönetim ve Merkez Denetleme  kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Madde 14- Genel Kurul Toplantı Usulü 

 1. Genel Kurul toplantıları, Dernek Genel Merkezinin bulunduğu ANKARA’da belirtilen ve Mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.  
 1. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantının Yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanlığı tarafından yapılır.  
 1. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 
 1. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 
 1. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
 1. Genel Kurul toplantıya katılan delege ve üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.  
 1. Derneğin feshine ilişkin karar ise delege ve üye tam sayısının 2/3’ünün oyu ile alınır.  
 1. Genel kurulda her delege / üyenin bir oy hakkı vardır; delege / üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. 
 1. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Madde 15– Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usulü 

Genel Kurulda oylamalar el kaldırılmak suretiyle  yapılırEn çok Oy alan adayın listesi  seçilmiş olur.  

 1. Divan Başkanlığına Genel Başkan adayları  tarafından sunulan Genel Merkez Yönetim,  Genel Merkez Denetleme ve Genel Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek adaylarının bulunduğu listeler sunulur. Sunulan listeler Genel Kurula katılan üyelerin / delegelerin oylarına sunulur.  Oylamalar Genel Kurula katılan üyeler / delegeler tarafından el kaldırılmak suretiyle yapılır. En çok oyu alan Genel Başkan adayının listesi  seçilmiş olur.  Divan Başkanlığına sunulan listelerde  Dernek organları için seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayıları kadar aday gösterilmesi zorunludur. Dernek Organlarının Asıl ve Yedek adaylarının toplamı kadar aday gösterilememesi halinde  liste geçersiz sayılır.  
 1. Oylar Genel Kurul’ca seçilen en az üç kişilik oy sayım  komisyonu tarafından sayılır. Seçim sonucu bir tutanakla tespit edilerek, Genel Kurul Divan başkanlığına sunulur. 
 1. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Madde 16Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Genel Kurul Derneğin en yetkili organıdır.  Bu sıfatla;  

 1. Merkez Yönetim Kurulu çalışma raporu, Merkez Denetleme Kurulu çalışma raporu ve Merkez Disiplin Kurulu çalışma raporlarının okunması ve görüşülmesinden sonra, Merkez Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesini oylar.  
 1. Merkez Yönetim Kurulu’nun Disiplin ile ilgili kararlarına süresi içerisinde yapılan ve Genel Kurul Gündemine dahil edilmiş bulunan itirazları karar bağlar.  
 1. Merkez Yönetim kurulunca hazırlanan iki yıllık tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesini karara bağlar, 
 1. Genel Kurula sunulan Tüzük değişikliği teklifini görüşerek karara bağlar.   
 1. Yasal şartların gerçekleşmiş olması halinde Derneğin fesih kararını  alır 
 1. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilmiş olanlar ile   Merkez yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlar, 
 1. Derneğe gelir kaynakları sağlamak amacıyla sermaye şirketleri ve vakıf kurulması, veya bu amaçla kurulmuş / kurulacak vakıf ve sermaye şirketlerine ayni ve / veya nakdi sermaye arzıyla katılınması veya hizmet, istisna ve iş ortaklıkları kurulması, Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazlardan gerekli görülen  malların satılması,   işlemlerini karara bağlar ve bu konularda her türlü işlemleri yapmak üzere  Merkez yönetim kuruluna yetki verir, 
 1. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit eder. 
 1. Yurt içinde ve Yurt dışında yeni şubeler ve temsilcilikler açılmasına, çalışmaları etkin olmayan şube ve temsilciliklerin kapatılmasına karar verir veya bu konularda gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Merkez Yönetim Kuruluna yetki verir. 
 1. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar verir veya bu konularda gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Merkez Yönetim Kuruluna yetki verir. 
 1. 10 ncu madde de belirtilen üyeler ve  delegeler arasından Derneğin Genel Başkanı için 1 (Bir),  Genel Merkez Yönetim Kurulu için 8 (Sekiz ) Asıl, 8 (Sekiz ) Yedek, Genel Merkez Denetleme Kurulu için               3 (Üç) Asıl, 3 (Üç) yedek, Genel Merkez Disiplin Kurulu için 3 (Üç) asıl, 3 (Üç) yedek üye seçer. 
 1. Genel Merkez Yönetim kurulunun diğer önerilerinin inceleyip karara bağlar.  

Madde 17 Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Yapısı 

 1. Genel Kurul tarafından seçilmiş, Genel Başkan ile 8 (Sekiz) Asıl ve 8 (sekiz ) yedek üyeden oluşur. Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu’nun Başkanı olarak Kurul üyeleri arasından bir Genel Başkan Yardımcısı ve tutanakları yazmak üzere bir sekreter üye seçer.  
 1. Dernek Genel Başkanlığının herhangibir nedenle boşalması halinde, Merkez Yönetim Kurulu kendi arasından Genel Kurula kadar görev yapacak bir Genel Başkan Vekili, Genel başkan Vekili de yardımcısını seçer. 

Merkez Yönetim Kurulunda bu ve diğer sebeplerle meydana gelen eksilmeler, yedek üyeler listedeki sırasına göre bir sonraki merkez Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunmalarını sağlayacak sürede Genel Başkan tarafından çağrılmak suretiyle tamamlanır.. 

Madde  18 Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Toplantıları, Çağrı Usulü ve Yeter Sayısı 

 1. Merkez Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile her ayın ilk Perşembe günü Genel Başkanın, bulunmadığı hallerde yetki verdiği Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanır.  
 1. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir. Merkez Yönetim Kurulu, gerektiğinde Genel Başkanın çağrısı üzerine de toplanır.  
 1. Kararlar Oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Genel Başkanın Oyuna göre karar alınmış sayılır.  
 1. Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye, üyelikten çekilmiş sayılır.  

Madde 19- Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Görevleri, Yetki ve Sorumluluğu 

 1. Derneği, Kanun, Tüzük, Yönerge hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uygun şekilde yönetir. 
 1. Dernek Tüzüğünde yapılacak değişiklikleri hazırlar, Genel Kurula sunar. 
 1. Onursal üyelik önerilerini inceleyerek karara bağlar. 
 1. Dernek faaliyetleri için kurulan komisyonları belirler ve çalışmalarına yardımcı olur. 
 1. Derneğin iki (2) yıllık gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve Genel Kurul’a bilgi verir. 
 1. Dernek için uygun görülen Yönerge ve dökümanları hazırlar. Genel Merkez Teşkilatını, şube başkanlıklarını ve temsilcilikleri denetler veya denetlettirir. 
 1. Derneğe yapılan Üyelik başvurularını değerlendir  ve  karara bağlar. Şartların oluşması halinde üyelik işlemlerini sonlandırır. Üye aidatlarının tahsil edilmesini sağlar, Dernek gelirlerinin  artırılması için yetkili olduğu alanlarda ticari ve diğer  faaliyetleri yapar, yaptırır. 
 1. Genel Kurulu toplantıya çağırır.  Toplantı gündemini  en az 15 (Onbeş) gün önceden üyelere / delegelere bildirir. 
 1. Dernek Genel Başkanı ile gerek gördüğü diğer kişilerin harcama yetkisini belirler. 
 1.  Dernek Genel Merkezi ile Derneğe bağlı iş yerlerinin kuruluş ve kadrolarını tespit eder.  
 1. Şube üyelerinin ve şube delegelerinin kayıtlarını tutarak bilgi oluşturur ve Genel Kurul’a sağlıklı üye listesi hazırlar, 
 1. Genel Kurulun verdiği  yetkiye dayanarak yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılmasına, çalışmaları etkin olmayan şube ve temsilciliklerin kapatılmasına karar verir, açılacak şubelerin girişimlerini yapacak  heyetleri görevlendirir, temsilcileri belirler. 
 1. Kanun, Tüzük, yönerge hükümlerine, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına ve Dernek Genel Başkanlığı talimatlarına, Derneğin onur ve yararlarına aykırı davranan üyeler ile şube organlarında görevli kişileri ve temsilcileri gerektiğinde toptan veya ferden Merkez Disiplin Kuruluna sevk eder ve Merkez Disiplin Kurulunun görüşünün Merkez Yönetim Kuruluna bildirilmesine kadar görevlerinden el çektirebilir. Görevden el çektirilenlerin yerine yedekleri getirilir. 
 1. Bu maddenin  bendinde sayılmış bulunan davranış ve fiillerin Merkez Yönetim, merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulu ile kurullarında görev almış kişilerce işlenmesi halinde bu kişiler Merkez Yönetim Kurulu tarafından Merkez Disiplin Kuruluna sevk eder ve haklarında verilecek kararın kesinleşmesine kadar görevlerinden uzaklaştırabilir. Görevden uzaklaştırılanların yerine yedek üyeler göreve çağrılır. İtirazın haklı bulunup asıl üyenin yeniden göreve iade edilmesi halinde yedek üyenin görevi sona erer.  
 1. Merkez Yönetim Kurulunun verdiği Disiplin kararları ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir. Kararlar tebliğini müteakip otuz gün içinde itiraz edilmediği taktirde kesinleşir. Bu süre içerisinde ilgililerin karara itiraz etmeleri halinde, yönetim kurulunca itiraz incelemesi yapılır. İtirazın yönetim kurulunca haklı bulunması halinde itiraza konu karar ortadan kaldırılır. Yönetim kurulunca itirazın uygun bulunmaması halinde karar verilmeksizin konu Genel Kurula sevk edilir ve Genel Kurulca karara bağlanır.  
 1. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak her türlü taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, inşa edilmesi, satılması, bağış ve tahsislerin kabul edilmesi, taşınır taşınmaz kiralama yapılması veya kiraya verilmesi, ipotek alınıp verilmesi, tevhit, ifraz, kamuya bedelli veya bedelsiz terk ve işlemleri yapmak üzere karar alır. 

r.Derneğin amacına ve görevlerine uygun olarak, eğitim, turistik, sosyal ve gelir getirici tesislerin kurulmasına ve işletilmesine, yararlı faaliyeti olmayanların kapatılmasına karar verir. Ayrıca günümüz koşullarına uygun olarak havacılığın, sosyal, ticari, ekonomik, turistik ve sportif önemini tanıtmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu doğrultuda genel havacılık (Havadan yangın söndürme, hava ambulansı, tarifeli, tarifesiz seferler) alanında faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlerin gerektirdiği her türlü hava aracı ile diğer gereçleri satın almak, kiralamak veya kiraya verir. 

s.Derneğin envanterindeki malların kayıtlarının silinmesi hususunda gerekeni yapar,  

t.Uygun görülen şahısları, üyeleri ve şubeleri uygun göreceği şekilde taltif eder.  

 1. u.Dernek Genel Başkanlığınca yapılacak sosyal yardım, burs ve diğer konularda karar verir.
 2. v.Genel Kurulunverdiği  yetkiye dayanarak; Derneğe gelir kaynakları sağlamak amacıyla sermaye şirketleri ve vakıf kurar veya bu amaçla kurulmuş / kurulacak vakıf ve sermaye şirketlerine ayni ve / veya nakdi sermaye arzıyla katılır veya hizmet, istisna ve iş ortaklıkları kurar. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alır veya mevcut taşınmazlardan gerekli görülen  malları satar, bunlarla ilgili  her türlü işlemleri yapar.   

Madde 20Dernek Genel Başkanının Görevleri, yetki ve Sorumluluğu 

 1. Derneği temsil eder. 
 1. Merkez Yönetim Kurulu’nun Başkanıdır. 
 1. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. 
 1. Derneğin hizmet ve faaliyetlerini, kanun, tüzük, yönerge ve talimat hükümlerine, Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür. 
 1. Derneğin ita amiridir.  
 1. Dernek işyerlerinin kuruluş ve kadrolarını, dernek çalışanlarının özlük hakları ile ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulu’na tekliflerde bulunur.  
 1. Derneğin ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir, yer ve görevini değiştirebilir.  
 1. Personel kadro giderlerini ve sınırı Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar. Ödemeleri idari ve mali işler başkanı ile birlikte imzalar. 
 1. Şubelerin bütçelerini onaylar. 
 1. Merkez Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek alınması ve verilmesi işlemini yapar, aynı yolla kiraya verir ve Dernek için taşınmaz kiralar.  
 1. Dernek tarafından ve Derneğe karşı açılmış davalarda Derneği temsil eder. Bu sıfatla başkalarını vekil tayin edebilir.  
 1. İki yıllık gelir – gider hesaplarına ilişkin işlemler ile gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurulca veya Merkez Yönetim Kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular. 
 1. Kanunların, Dernek Tüzüğünün ve Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği yönergeleri hazırlar ve Merkez Yönetim Kuruluna sunar.  
 1. İvedi durumlarda 14 ncü madde hükümlerini uygular ve ilk Merkez Yönetim Kuruluna sunar.  
 1. Merkez Yönetim Kurulunun  yetki verdiği diğer işleri yapar. 
 1. Genel Başkanlığa vekalet edecek birine vekalet verir. 
 1. Derneğin zarara uğratılmaması şartıyla, dernek tarafından veya Derneğe karşı açılmış veya açılacak davalarda uzlaşmaya, vazgeçmeye, feragate, uygun görülecek hukuk büroları ile anlaşma yapmaya,   arabulucu ile  anlaşma veya anlaşmama tutanağı düzenlemeye karar verir. 

Madde 21– Genel Merkez Denetleme Kurulu’nun Yapısı 

     Merkez Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, Söz hakları vardır. Oy hakları yoktur. 

 

    Genel Kurul’dan sonra Merkez Denetleme Kurulu asıl üyelertoplanarak bir başkan seçerler ve görev bölümü yaparlar.  

 

    Herhangibir  nedenle bir üyenin ayrılması halinde Dernek Genel Başkanlığı tarafından yedekten bir üye davet edilir. Merkez Denetleme Kurulu Başkanının ayrılması halinde yeni başkan seçimi yedek üyeler arasından bir üye katıldıktan sonra yapılır.  

 

    Merkez Denetleme Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını Oy Çokluğu ile alır. 

 

Madde 22- Genel Merkez Denetleme Kurulu’nun  Görev ve Yetkileri.  

 

    Merkez Denetleme Kurulu yapacağı bir plana göre Genel Kurul adına, yılda iki defa  Dernek Genel Merkezi ve Genel Merkeze bağlı kuruluşların ( Şube Başkanlıkları Hariç) her türlü mali ve idari işlemlerini denetler, denetlemelerde gerekirse uzmanlardan yararlanır. 

  

    Denetleme sonuçlarını yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. 

   

    Denetleme esnasında istenen her türlü evrak, defter, belge, kayıt ve kıymetli verak ilgililer tarafından ibraz edilir. Denetleme esnasında soruşturmaya lüzum görülen hususlar hemen Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.  

     Merkez Denetleme Kurulu, iki yıllık denetleme sonuçlarını Genel Kuruldan en az bir ay önce Genel Kurulda görüşülmek üzere Merkez Yönetim Kuruluna sunar. 

Madde 23- Genel Merkez Disiplin Kurulu’nun Yapısı 

 

Merkez Disiplin kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.  Genel Kurul’dan sonra Merkez Disiplin  Kurulu asıl üyeleri  toplanarak bir başkan seçerler ve görev bölümü yaparlar. 

  

Herhangibir  nedenle bir üyenin ayrılması halinde Dernek Genel Başkanlığı tarafından yedekten bir üye davet edilir. Merkez Disiplin  Kurulu Başkanının ayrılması halinde yeni başkan seçimi yedek üyeler arasından bir üye katıldıktan sonra yapılır.  

 

Merkez Disiplin  Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını Oy Çokluğu ile alır. 

 

 Madde 24- Genel Merkez Disiplin Kurulu’nun  Görev ve yetkileri. 

  

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nun kendisine sevk ettiği işler ile Şube yönetim Kurulu kararına itiraz eden ilgilinin müracaatı üzerine gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ KARARINI Merkez Yönetim Kurulu’na sunar. 

 

Merkez Disiplin Kurulu kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere en geç on beş gün içerisinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görevi sekreter üye yapar. 

 

Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyuna göre karar alınmış sayılır.  

 

Merkez Disiplin Kurulu kendisine intikal eden olayı aydınlatmak üzere gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yapar, tanık dinler, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırabilir ve savunma yapması için ilgiliye yazılı çağrı yapar. Karardan önce üyelikten ayrılmış kişiler içinde de karar verebilir.  

 

Madde 25- Disiplin Kuruluna Verilmeyi Gerektiren Durumlar 

    Aşağıdaki fiilleri işleyen üyeler disiplin kuruluna verilirler: 

    19 ncu  maddenin m  belirtilen hususlar ile, 

    Tüzüğe, Genel Kurul Kararlarına ve Genel merkez Yönetim Kurulu kararlarına ve dernek etik kurallarına  aykırı   davrananlar, 

    Verilen yetkileri kötüye kullananlar, 

     Aidatlarını  ödemeyenler 

Madde 26- Uygulanacak Cezalar 

Disiplin Kurulu tarafından işlenilen fiilin niteliğine ve derecesine göre aşağıda belirtilen cezalar Disiplin cezaları yönetim kurulunca verilir. 

Uyarma   

Kınama   

Üyelikten çıkarma  

Madde 27-  Disiplin Kurulu Usulü 

 1. Yönetim Kurulu 19 ncu  maddenin m  ve  n  bendinde  belirtilen fiilleri işleyen üyeleri,  Yönetim Kurulu üyelerini, Disiplin Kurulu başkan ve üyelerini Disiplin Kuruluna sevk etme yetkisine sahiptir. Disiplin Kuruluna sevk edilen Disiplin Kurulu üyesi veya başkanı geçici olarak görevinden çekilmiş sayılır ve yedek üyelerden biri geçici olarak boşalan görevi doldurur. Disiplin Kuruluna sevk edilen disiplin kurulu üyesi veya başkanı kendisi ile ilgili yapılan görüşmelere katılamaz. 
 1. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu’na sevk ettiği kişileri geçici olarak görevinden alabilir. 14 ve 15. Madde hükümleri saklıdır. 
 1. Disiplin Kurulu, kararını ilgiliye ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Ceza alan kişi, kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde karara itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Bu sürede itiraz edilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır. 
 1. Merkez Yönetim Kurulunun verdiği Disiplin kararları ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir. Kararlar tebliğini müteakip otuz gün içinde itiraz edilmediği taktirde kesinleşir. Bu süre içerisinde ilgililerin karara itiraz etmeleri halinde, yönetim kurulunca itiraz incelemesi yapılır. İtirazın yönetim kurulunca haklı bulunması halinde itiraza konu karar ortadan kaldırılır. Yönetim kurulunca itirazın uygun bulunmaması halinde karar verilmeksizin konu Genel Kurula sevk edilir ve Genel Kurulca karara bağlanır. Genel Kurul’un kararı bozması durumunda, ilgililer Disiplin Kurulu kararı ile Genel Kurul kararı arasında geçen süre ile ilgili olarak hiçbir hak iddia edemezler. 
 1. Yazılı savunma alınmadan hiç kimse hakkında üyelikten çıkarma cezası verilemez. Ancak Disiplin Kurulunun çağrısına uymayanlar ve ifade vermekten kaçınanlar hakkında, yazılı savunma alınmadan üyelikten çıkarma cezası verilebilir. O kimse hakkında arkasından çıkarılma kararı alınmadan önce üyelikten ayrılmış olsa dahi Yönetim Kurulu kararı geçerlidir. 

Madde 28 Derneğin Gelir Kaynakları 

 1. Üyelik aidatı 
 1. Dernekçe tertiplenen kermes, açılış, spor yarışmaları ve her türlü toplantı faaliyetlerinden sağlanan gelirler ile teşvik kapsamında yapılan projelerden elde edilen gelirler 
 1. Yardım ve bağışlar. 
 1. Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.  
 1. Bankalar ve katılım bankalarına yatırılan dernek paralarının karları ve gelirleri, ortaklık payları. 
 1. Ticari kuruluş ve yatırımlardan gelen gelirler ile yapılan etkinliklerden elde edilen gelirler. 
 1. Menkul ve Gayrimenkul alım, satım ve işletme gelirleri lokal ve isim hakları ve hizmetlerden doğan kaynaklar. 
 1. Kuruluşu halinde, iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. 
 1. Dernek için dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler veya kuruluşlardan yasaların uygun gördüğü hallerde yardım ve bağış alır veya yardımlaşma ve ticari ilişkiler de bulunabilir. 
 1. Ulusal ve uluslararası kaynaklardan elde edilen finansman ve proje gelirleri. 

 

Madde 29 Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ile Tutulacak Defterler 

Defter tutma esasları; 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. 

a.Kayıt Usulü 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

b.Tutulacak Defterler 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 
 1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 
 1. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
 1. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 
 1. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
 1. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

 1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 
 1. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

c.Defterlerin Tasdiki 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

d.Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 

 

Madde 30 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. 

 

Alındı Belgeleri 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

 

 1. Yetki Belgesi 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. 

 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.” 

 

 1. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

 

Madde 31 Beyanname Verilmesi 

 

 Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

 

Madde 32 Bildirim Yükümlülüğü 

 

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir 

Taşınmazların Bildirilmesi 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

Değişikliklerin Bildirilmesi 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

Madde 33  Derneğin İç Denetimi 

 

Dernekte Merkez Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Merkez Denetleme  kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Merkez Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.  

 

Madde 34 Derneğin Borçlanma Usulleri 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

Madde 35 Derneğin Şubelerinin ve Temsilciliklerinin kuruluşu 

 

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurulun Merkez Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetki doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şube açabilir. Bu amaçla merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. 

Madde 36 Şubelerin Üyeleri 

Dernek kurma hakkına sahip olanlardan, Dernek Genel Başkanlığı tarafından üyeliğe kabul edilenlerdir. Üyeler şubeler tarafından  verilecek görevleri yerine getirip,  yıllık aidatını öderler. 

Madde 37– Şubelerin Görev ve Yetkileri 

 

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 

 

Madde 38 Şubelerin Organları 

 Şubenin organları,  

 1. Genel kurul,  
 1. Yönetim Kurulu   
 1. DenetlemeKurulu  

Olmak üzere üç organdan oluşur. 

Madde 39 Şube Genel Kurulları 

 

Şube Genel Kurulu 36 ncı madde de belirtilmiş olan  ve ilgili Şubeye Genel Merkez tarafından kayıt edilmiş olan  üyelerden oluşur. 

Şube  Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, Şube Denetleme  kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır. 

 

Madde 40 Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı, Toplanma Şekli ve Genel Merkez 

                   Genel Kurulunda Temsil Edilme Şekli 

Şube Genel Kurulu iki şekilde toplanır. 

 1. Olağan Toplantı :  

İki yılda bir MAYIS ayında yapılır. 

 

 1. Olağan Üstü Toplantı :  
 1. Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetleme Kurulu’nun alacağı karar ile, 
 1.  Şube  üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, en geç bir ay içerisinde yönetim kurulunca    Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.   
 1. Dernek Genel Başkanının teklifi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile  
 1. Yukarıda belirtilen kararlar gereği en geç bir ay içerisinde Şube  yönetim kurulunca Olağanüstü   genel kurul toplantısı yapılır. 
 1. Olağanüstü toplantılarda yalnız o toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür ve toplantı genel kurula katılmaya hak kazanmış üyelerle yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  
 1. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde bağlı bulundukları mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. 
 1. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. 
 1. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 
 1. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar 

Madde 41– Şube Genel Kurul toplantısı çağrı usulü.   

                  

 1. Şube  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler , en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya varsa şubenin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. 
 1. Genel Kurulun yapılacağı tarih, yer, saat ve gündem toplantıdan en az on beş gün önce mülki amirliğe yazı ile bildirilir.  

 

Madde 42– Toplantı Yeter sayısı 

 

 Şube Genel Kurulları, katılma hakkı bulunan üyelerden en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıda üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları asıl üye sayısının iki katından az olamaz.  

 

Madde 43-Toplantı usulü 

 

Genel Kurulda oylamalar el kaldırılmak suretiyle  yapılır. En çok Oy alan adayın listesi  seçilmiş olur.  

 1. Şube Genel Kurulu şubenin bulunduğu yerde ve çağrıda bulunulan gün, yer ve saatte yapılır. 
 1. Genel Kurula katılacak üyeler, önceden düzenlenmiş üye listesini imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.  
 1. Toplantı Şube Başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar üye seçilir. Görüşmeler tutanağa geçirilir, başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 
 1. Gündemde yer alan konulara ilaveten toplantıya katılanların en onda biri tarafından teklif edilen konuların da görüşülmesi zorunludur.  

 

Madde 44– Genel Kurulun görev ve yetkileri 

 

 1. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşür, Yönetim Kurulunun ibra edilmesini oylar 
 1. Genel Kurula katılmaya hak kazanan üyeler arasından, Şube Yönetim Kurulu için 5 (Beş) asıl, 5 (Beş) 

Yedek, Şube denetleme Kurulu için 3 (Üç) asıl, 3 (Üç) yedek üye seçer. 

 1. Seçimlerde adayların genel kurul başkanlığına verecekleri şube organlarının yazılı olduğu asıl ve yedek üyelerden oluşan liste kullanılır.  
 1. Genel Kurul Başkanlığına verilecek listelerde şube kurulları için seçilecek asıl ve yedek üyelerin sayıları kadar aday gösterilmesi zorunludur. 
 1. Oylar genel kurulca seçilen en az üz kişiden oluşan  komisyonu tarafından sayılır. Seçim sonucu bir tutanakla tespit edilir ve şube genel kurul başkanlığına sunulur. 
 1. 32 nci maddenin d bendindeki esaslara uygun olarak üyeler arasından Genel Kurul delegelerini seçer. 

 

Madde 45– Şube Yönetim Kurulu’nun Yapısı 

 

 1. Yönetim Kurulu 5 (Beş) asıl, 5 (Beş) yedek üye olmak üzere Şube Genel Kurulu tarafından seçilir.  
 1. Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı ve sayman seçer. Başkanlığın ve başkan yardımcılığının herhangibir nedenle boşalması halinde yeni başkan ve başkan yardımcısı yedekten üye davet edildikten sonra seçilir. 
 1. Yönetim Kurulu üyeliklerindeki boşalmalar oy sırasına göre yedeklerle tamamlanır.  

 

Madde 46– Şube Yönetim Kurulu toplantıları, çağrı usulü, yeter sayısı.  

 

 1. Yönetim Kurulu toplantısı üyelerin yarısından bir fazlası ile her ay  şube başkanının başkanlığında yapılır.  
 1. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edileceği gibi, şube başkanının sözlü çağrısı üzerine de yönetim kurulu toplantısı yapılır. 
 1. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde başkanın oyuna göre karar alınmış sayılır. 
 1. Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır.  

 

Madde 47– Şube Yönetim Kurulu’nun görevleri yetki ve sorumlulukları. 

 

 1. Şubeyi Kanun, Tüzük, Dernek Genel Başkanlığı Yönergeleri, genelge, talimat ve emirlerine uygun olarak yönetir. 
 1. Derneğin Amaç  ve Hedeflerine uygun olarak Merkez Yönetim Kurulunun plan, prensip ve direktifleri doğrultusunda bölgesinde faaliyetler düzenler.  
 1. Derneği tanıtıcı, faaliyetlerini özendirici ve şubenin üye sayısı ve gelir getirici her türlü faaliyeti yürütür. 
 1. Şube denetleme Kurulunun raporlarını inceler ve gerekli işlemleri yapar. 
 1. Üyelik için yapılan müracaatları en geç 10 gün içinde Dernek Genel Başkanlığına gönderir. 
 1. Şubenin üye kayıtlarını tutar. 
 1. Şubenin genel kurul tarihini tespit eder ve buna göre gereken işlemleri yapar. 
 1. Şubenin organlarına seçilenleri Dernek Genel başkanlığına ve 30 gün içerisinde Mülki Amirliğe bildirir. 
 1. Kanun, Tüzük, Yönerge hükümlerine ve dernek Genel Başkanlığı genelge ve emirlerine, Derneğin onur ve yararlarına aykırı davranan üyeler hakkında şube yönetim kurulu gerekli kararı alır ve işlem yapılmak üzere Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderir.  
 1. Şubenin bütçesini hazırlar, gelir – gider hesaplarını inceler. 
 1. Şube genel kuruluna sunulmak üzere iki yıllık döneme ait faaliyet raporunu hazırlar. 

 

Madde 48– Şube Başkanının görevleri, yetki ve sorumluluğu 

 

 1. Şube Başkanı Yönetim Kurulunca seçilir ve şubeyi temsil eder. 
 1. Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı, onun da bulunmadığı hallerde başkanın yerine bırakacağı yönetim kurulu üyelerinden birisi vekalet eder.  
 1. Şube Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, yönetim kurulu toplantılarının süresinde yapılmasını sağlar ve toplantılara başkanlık eder. 
 1. Şubenin tüm idari ve mali işlerini, kanun, tüzük, yönerge, genel başkanlık emir, genelge ve şube yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar. 
 1. Şube hesaplarının günü gününe tutulmasını sağlar, Para ile ilgili işlemlerde şube saymanı ile birlikte imza atar. 
 1. Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilenlere yazılı duyuruda bulunur. Şubenin Üye kayıtlarını tutar. Üye kayıt defterine kayıtlı üyelerin tam listesini defterdeki bilgileri de karşılayacak şekilde her yıl sonunda, yıl içerisindeki değişiklikleri ise en geç 30 gün içerisinde Mülki Amirliğe ve  Genel Başkanlığa bildirir. 

 

Madde 49– Şube Denetleme Kurulu’nun Yapısı 

 

 1. Şube Denetleme Kurulu, Şube genel kurullarınca seçilen 3 (Üç) asıl, 3 (Üç) yedek üyeden oluşur. 
 1. Şube Genel Kurulundan sonra denetleme kurulu asıl üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçer ve görev bölümü yapar. 
 1. Denetleme kurulundan herhangibir üyenin ayrılması halinde Şube başkanlığınca yazılı olarak  yedekler arasından bir üye davet edilir. Denetleme kurulu başkanının görevden ayrılması halinde yeni başkan seçimi, yedekler arasından üye katıldıktan sonra yapılır.  

 

     Madde 50– Şube Denetleme Usul ve Esasları ile Kurulun görevleri 

      

 1. Denetleme Kurulu, en az altı ayda bir şubenin bütün kayıt ve hesaplarını kontrol ederek sonucunu bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve toplandığında şube genel kuruluna sunar. 
 1. Bunun dışında denetleme kurulu gerekli gördüğü zaman şube hesaplarını, kasayı ve diğer işlemleri kontrol eder. 
 1. Çalışma dönemi hakkında şube genel kuruluna rapor verir. 
 1. Denetleme Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, söz hakları vardır, oy hakları yoktur. 

 

Madde 51– Şube Giderleri. 

   

 1. Şubelerin zorunlu giderleri Dernek Gelirlerinden karışlanır. 
 1. Şubeler derneğin amacı doğrultusunda harcamalar yapabilir. Bu harcamaları Genel Başkanlıktan ödenek talep ederek gerçekleştirir. 
 1. Genel Başkanlığın onayı ile şubeler sosyal yardım harcamaları, burs ve benzeri harcamaları gerçekleştirebilirler. 

Madde 52– Temsilcilik Açma 

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açar.  Temsilci olarak yetkilendirilen kişi   bilgileri, Temsilciliğin adresi ve temsilcilik açılması için alınmış olan  yönetim kurulu kararı  temsilci olarak yetkilendirilen  kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. 

Madde 53 Tüzüğün Değiştirilme Şekli  

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Madde 54– Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

 1. Tasfiye İşlemleri 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ticaret ve Ekonomi Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.  

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 İş bu tüzük 54  maddeden ibaret olup, Genel Kurulca kabul edilip yürürlüğe girmiştir.